REGULAMIN SERWISU https://ilemogezarabiac.pl/

 
 • § 1.

  WPROWADZENIE I DEFINICJE
 1. Wszystkie terminy pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
Badanie Badanie prowadzone przez Usługodawcę, polegające na analizie rynku w ramach akcji edukacyjnej, mające na celu sprawdzenie, a następnie budowanie świadomości wynagrodzeniowej Polaków, zakończone kompleksowym podsumowaniem wyników badania w formie Raportu.
Kodeks cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
Konsument Osoba korzystająca z Serwisu w sposób niezwiązany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Newsletter Usługa Elektroniczna; nieodpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem wiadomości kierowanych na adres e-mail Usługobiorców, którzy wyrazili odrębną zgodę na otrzymywanie niniejszej usługi, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy uprzednio zamówione wiadomości o ofertach, promocjach oraz nowościach w Serwisie, a także inne informacje związane z działalnością Usługodawcy.
Przedsiębiorca Uprzywilejowany Osoba fizyczna prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która nie korzysta z Serwisu w ramach prowadzonej działalności zawodowej, lecz korzysta z Serwisu i dostępnych w nim Usług Elektronicznych w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarcza, a z charakteru Usług Elektronicznych wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Raport Raport z Badania opracowany przez Usługodawcę w ramach określonej edycji badania świadomości wynagrodzeniowej Polaków.
Regulamin Niniejszy regulamin.
RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis Zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, przygotowana i udostępniona przez Usługodawcę pod domeną https://ilemogezarabiac.pl/, umożliwiająca Usługobiorcom korzystanie z Usług Elektronicznych.
Świadczenie usług drogą elektroniczną Wykonywanie czynności polegających na wysyłaniu oraz odbieraniu danych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych na żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Treść cyfrowa Dane wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej, odpowiednio do definicji zawartej w art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta.
Umowa Sprzedaży Umowa sprzedaży Raportu zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą za pośrednictwem Serwisu.
Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu i rozpoczęcie korzystania z danej Usługi Elektronicznej, na mocy której Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców.
Usługa Elektroniczna Funkcjonalność Serwisu, usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
Usługobiorca” lub „Użytkownik osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.
Usługodawca Właściciel Serwisu, HRREBELS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877072, NIP: 5272946567, REGON: 387917773, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, e-mail: hello@HRrebels.pl, tel. kontaktowy: +48 575 808 017, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
Ustawa o prawie autorskim Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).
Ustawa o prawach konsumenta Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)
Zamówienie Czynności podejmowane przez Usługobiorcę, zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży Raportu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 1. Tytuły użyte w Regulaminie mają na celu wyłącznie ułatwienie posługiwania się nim.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, słowa użyte w Regulaminie w liczbie pojedynczej obejmują te słowa w liczbie mnogiej i odwrotnie.
 • § 2.

  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://ilemogezarabiac.pl/ jest HRREBELS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877072, NIP: 5272946567, REGON: 387917773, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000 zł, adres do korespondencji: al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, e-mail: hello@HRrebels.pl, nr telefonu kontaktowego: +48 575 808 017.
 2. Podstawą prawną wydania Regulaminu jest art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin określa w szczególności rodzaje oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Serwisu, warunki zawierania umów pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w szczególności Umów Sprzedaży, określając prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron oraz inne warunki umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Podane w Serwisie informacje o produktach, możliwych do zakupienia za pośrednictwem Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Warunkiem bezpłatnego pobrania Raportu lub złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 7. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w sposób, który umożliwia odtwarzanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Usługobiorca.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następują w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę
 10. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie czy rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych Serwisu, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 11. W przypadku, gdy nie została zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą odrębna umowa, Regulamin określa wszelkie postanowienia dotyczące danej relacji Usługodawcy z Usługobiorcą.
 12. W przypadku zawarcia odrębnej umowy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. W razie zaistnienia sporu co do treści Regulaminu i zawartej umowy, Strony związane są postanowieniami zawartymi w umowie.
 13. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://hrrebels.pl/polityka_prywatnosci.html.
 • § 3.

  WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne są:
 • komputer lub inne urządzenie podłączone do sieci Internet,
 • wyposażenie ww. urządzenia w wybraną przeglądarkę internetową – np.:
 1. Google Chrome;
 2. Mozilla Firefox;
 3. Safari;
 4. Opera,
dostępną w pełnej i stabilnej wersji na polskim rynku, w wersji najnowszej lub w wersji poprzedzającej wersję najnowszą.
 • klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies (niezbędnych plików cookies);
 1. Serwis może wykorzystywać następujące technologie: HTML5, CSS3, JavaScript (React, Gatsby, TypeScript), MediaDB, PHP.
 2. Serwis może zawierać dokumenty PDF, których otwarcie wymaga zainstalowania odpowiedniej aplikacji, np. Adobe Reader.
 3. Dane przesyłane za pośrednictwem formularzy są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL).
 • § 4.

  USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Usługodawca – za pośrednictwem Serwisu – umożliwia korzystanie z następujących Usług elektronicznych:
 • zawieranie Umów Sprzedaży Raportu (od chwili przygotowania Raportu po zakończeniu I edycji Badania);
 • umożliwienie bezpłatnego pobrania Raportu w przypadku spełnienia warunków określonych w § 6 poniżej (od chwili przygotowania Raportu po zakończeniu I edycji Badania);
 • udostępnianie artykułów, materiałów czy innych treści zamieszczonych w Serwisie;
 • umożliwienie przekierowania Usługobiorcy do konta Usługodawcy prowadzonego przez Usługodawcę w serwisie społecznościowym Facebook lub LinkedIn (w takim przypadku przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów tych serwisów społecznościowych).
 1. Raport stanowi Treść Cyfrową.
 2. Do prawidłowego korzystania z Raportu wystarczające jest posiadanie przez Usługobiorcę standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca nie może uruchomić pliku zawierającego Raport należy skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail hello@HRrebels.pl
 4. Akceptacja Regulaminu w trakcie korzystania z Usług Elektronicznych jest równoznaczna z zawarciem Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
 5. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią Regulaminu Usługobiorca kontynuuje korzystanie z Serwisu, akceptacja Regulaminu może być wyrażona w sposób wyraźny poprzez potwierdzenie przez Usługobiorcę faktu zapoznania się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z postanowieniami Regulaminu lub prowadzących do wywołania zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu bądź jego uszkodzenia.
 7. Koszty połączenia z Serwisem ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem obsługującego do operatora telekomunikacyjnego.
 8. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych, poza wskazanymi w ust. 8 powyżej, opłat związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych.
 9. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną obejmują ryzyko uzyskania danych transmitowanych przez Internet przez osoby nieuprawnione, co może doprowadzić do utraty danych, nieuprawnionej ingerencji w dane, w tym ich modyfikację bądź uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie korzystania z Usług Elektronicznych oferowanych za pośrednictwem Serwisu.
 10. Usługobiorca, akceptując Regulamin, zobowiązuje się do podania prawdziwych, kompletnych i prawidłowych danych osobowych i informacji w formularzach dostępnych w Serwisie i ponosi pełną odpowiedzialność za kompletność, prawdziwość i prawidłowość tych danych.
 • § 5.

  ZAKUP RAPORTU
 1. W celu zakupu Raportu Usługobiorca zobowiązany jest wykonać wszystkie następujące czynności:
 • kliknąć w przycisk „KUP RAPORT”
 • wypełnić formularz Zamówienia;
 • oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptuje ich treść;
 • wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia tj. dostarczenie Raportu stanowiącego Treść Cyfrową przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży – jeżeli Usługobiorca wyraża wolę otrzymania Raportu przed upływem 14 (czternastu) dni od dnia opłacenia Zamówienia;
 • kliknąć w przycisk „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”;
 • opłacić Zamówienie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Usługodawcy faktury/danych do przelewu, zgodnie z postanowieniem ust. 2 poniżej.
 1. W przypadku, gdy Usługobiorca nie dokona płatności w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia Zamówienia, Usługodawca anuluje Zamówienie i poinformuje o tym Usługobiorcę w wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu Zamówienia.
 2. W ramach Umowy Sprzedaży, Usługodawca dostarcza Usługobiorcy wyłącznie Treść Cyfrową w postaci zakupionego przez Usługobiorcę Raportu.
 3. Wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na dostarczenie Raportu stanowiącego Treść Cyfrową przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o której mowa w ust. 1 pkt 4) powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Usługobiorcę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Z uwagi na fakt, że Raport stanowi Treść Cyfrową – w przypadku, gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na dostarczenie Raportu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży – Usługodawca dostarczy Usługobiorcy Raport po upływie ww. terminu tj. po upływie 14 (czternastu) dni od dnia opłacenia Zamówienia. Raport zostanie dostarczony za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez Usługodawcę na adres Usługobiorcy wskazany w formularzu Zamówienia.
 5. Usługobiorca, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, który nie zrzekł się prawa odstąpienia od Umowy, jest uprawniony do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 • § 6.

  BEZPŁATNE POBRANIE RAPORTU
 1. Usługodawca przewiduje możliwość pobrania przez Raportu przez Usługobiorcę bezpłatnie w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych poniżej warunków:
 • wyrażenia przez Usługobiorcę zgody przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w celu przystąpienia do usługi Newsletter realizowanej przez HRREBELS sp. z o.o.;
 • wyrażenia przez Usługobiorcę zgód na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w celach marketingowych realizowanych przez partnerów biznesowych HRREBELS sp. z o.o., wymienionych w treści tych zgód, za pośrednictwem wiadomości e-mail;
 • wyrażenia przez Usługobiorcę zgód na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w celach marketingowych realizowanych przez partnerów biznesowych HRREBELS sp. z o.o., wymienionych w treści tych zgód, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (jeśli Usługobiorca fakultatywnie wskaże numer telefonu w formularzu).
 1. W celu bezpłatnego pobrania Raportu, Usługobiorca zobowiązany jest wykonać wszystkie następujące czynności:
 • kliknąć w przycisk „POBIERZ RAPORT BEZPŁATNIE”
 • wypełnić formularz;
 • wyrazić wszystkie zgody, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) – 3) powyżej;
 • wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia tj. dostarczenie Raportu stanowiącego Treść Cyfrową przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – jeżeli Usługobiorca wyraża wolę otrzymania Raportu przed upływem 14 (czternastu) dni od dnia kliknięcia przycisku „WYŚLIJ”;
 • oświadczyć, że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz akceptuje ich treść;
 • kliknąć w przycisk „WYŚLIJ”;
 • kliknąć w link umożliwiający pobranie Raportu.
 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Usługodawca umożliwia Usługobiorcy pobranie Raportu. Pobieranie Raportu rozpocznie się automatycznie po kliknięciu w przycisk „WYŚLIJ”.
 • § 7.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY ZA ZGODNOŚĆ DOSTARCZONEGO RAPORTU STANOWIĄCEGO TREŚĆ CYFROWĄ Z UMOWĄ
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Raportu stanowiącego Treść Cyfrową, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, domniemywa się, że brak zgodności z umową produktu stanowiącego Treść Cyfrową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili jego dostarczenia, istniał w chwili jego dostarczenia.
 2. Domniemania określone w ust. 1 zdanie drugie nie mają zastosowania w przypadku, gdy:
 • środowisko cyfrowe Użytkownika będącego Konsumentem nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 • Użytkownik będący Konsumentem, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności produktu z umową wynika z cech środowiska cyfrowego tego Użytkownika, nie wykonuje tego obowiązku.
 1. W przypadku, gdy Raport stanowiący Treść Cyfrową jest niezgodny z umową, Użytkownik będący Konsumentem jest uprawniony do żądania doprowadzenia do jego zgodności z umową, z zastrzeżeniem, że Usługodawca może odmówić doprowadzenia do jego zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 2. Usługodawca zobowiązany jest doprowadzić Raport stanowiący Treść Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie.
 3. Użytkownik będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Raport stanowiący Treść Cyfrową jest niezgodny z umową i:
 • doprowadzenie go do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Usługodawcy;
 • Usługodawca nie doprowadził go do zgodności z umową w trybie określonym w ust. 3 powyżej;
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z trybu określonego w ust. 3 powyżej.
 1. Użytkownik będący Konsumentem nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.
 • § 8.

  PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, w tym logo Usługodawcy, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy.
 2. Wszystkie materiały dostępne w Serwisie, w szczególności: nazwa, układ graficzny, artykuły, teksty, dokumenty prawne (Regulamin, Polityka Prywatności, klauzule zgód, klauzule informacyjne), hasła, zdjęcia, grafiki, logotyp, układ tekstów, jak również produkty oferowane w Serwisie, Raport stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim („Utwory”).
 3. Utwory są własnością Usługodawcy i podlegają ochronie. Jakiekolwiek ich kopiowanie, przetwarzanie, modyfikowanie oraz korzystanie bez zgody Usługodawcy jest zabronione pod rygorem skutków prawnych.
 4. Wykorzystywanie Utworów w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy jest niezgodne z prawem.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres świadczenia Usług oraz po ich zakończeniu – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 6. Na podstawie Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcom licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworów w zakresie nie większym niż konieczny do korzystania z dostępnych w Serwisie Usług. Licencja jest udzielana na czas świadczenia Usług. Licencja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie obejmuje Raportu.
 7. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz z zastrzeżeniem ust. 9 – 12, bezwzględnie zabrania się Usługobiorcom – bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy – działań polegających na:
 • trwałym lub czasowym zwielokrotnianiu Utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 • wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji i zmian w strukturze Utworu, z wyjątkiem produktów, które mogą być dostosowane do potrzeb Usługobiorcy;
 • stosowania Utworów, ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
 • odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania za wynagrodzeniem i bez takiego wynagrodzenia osobom trzecim Utworów, ich kopii, modyfikacji oraz dokumentacji;
 • dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do Utworów, w tym prawami do produktów na rzecz osób trzecich.
 1. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do danej Usługi. Licencja wygasa wraz z zakończeniem umowy, z wyjątkiem licencji na korzystanie z Raportu, która jest udzielana przez Usługodawcę na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 9 – 10 poniżej.
 2. W odniesieniu do Raportu, Usługodawca udziela Usługobiorcom, którzy dokonali zakupu Raportu i uiścili należną cenę lub pobrali Raport bezpłatnie w związku ze spełnieniem warunków uprawniających do bezpłatnego pobrania Raportu, niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo (z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej) licencji na korzystanie z Raportu do własnych potrzeb w celach niekomercyjnych i niezarobkowych na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Raportu – do utrwalania – zapisu Raportu techniką cyfrową, wprowadzenia do dowolnej ilości komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną wyłącznie na potrzeby własne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych; do zwielokrotniania Raportu techniką drukarską, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową wyłącznie na potrzeby własne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych;
 • w zakresie rozpowszechniania Raportu – do wyświetlania Raportu wyłącznie na potrzeby własne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych.
Oznacza to, że poza wyżej wskazanym zakresem Usługobiorca nie jest upoważniony do wprowadzania do obrotu Raportu, którego twórcą jest Usługodawca. Licencja obowiązuje od momentu otrzymania przez Usługobiorcę dostępu do Raportu. Usługobiorca nie posiada prawa udzielania dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Raportu jak również do dalszej odsprzedaży Raportu lub wprowadzania Raportu do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 9 powyżej wygasa automatycznie w sytuacji, gdy Usługobiorca dopuści się naruszenia któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w ust. 9 powyżej. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Usługobiorca korzysta z Raportu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania bądź narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem z Raportu.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących praw autorskich Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie skontaktować się z Usługodawcą przed podjęciem jakichkolwiek czynności związanych z Utworami.
 • § 9.

  ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY DOTYCZĄCEJ BEZPŁATNEGO POBRANIA RAPORTU
 1. Usługobiorcy, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub umowy dotyczącej bezpłatnego pobrania Raportu w przypadku:
 • rozpoczętego świadczenia usług, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na ich świadczenie bądź dostarczenie produktu (będącego Treścią Cyfrową) przed upływem 14-dniowego terminu;
 • zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
 1. Z uwagi na fakt, że Raport dostępny do nabycia w Serwisie stanowi Treść Cyfrową, Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgody na wykonanie umowy o dostarczenie Usługobiorcy Treści Cyfrowej w postaci Raportu przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy. Z zastrzeżeniem § 7 ust. 5 w przypadku zaznaczenia przez Usługobiorcę fakultatywnego checkboxa zawierającego treść oświadczenia, Usługobiorca traci prawo do odstąpienia odpowiednio od Umowy Sprzedaży lub umowy dotyczącej bezpłatnego pobrania Raportu, zawartej z Usługodawcą.
 2. W przypadku braku zaznaczenia fakultatywnego checboxa, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca dostarczy Usługobiorcy Raport, stanowiący Treść Cyfrową, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży lub umowy dotyczącej bezpłatnego pobrania Raportu po upływie terminu na odstąpienie od umowy, zaś Usługobiorca, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, w ww. terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy dotyczącej bezpłatnego pobrania Raportu jest uprawniony do odstąpienia od niej bez podania przyczyny – poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej lub elektronicznej na następujące adresy Usługodawcy:
 • adres elektroniczny: hello@HRrebels.pl
 • adres korespondencyjny: al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa,
przy czym do zachowania terminu 14 dni, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Usługodawca dokona zwrotu wartości opłaconego Zamówienia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Usługobiorcę, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, od Umowy Sprzedaży. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego Usługobiorca opłacił Zamówienie.
 • § 10.

  DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://hrrebels.pl/polityka_prywatnosci.html.
 • § 11.

  REKLAMACJE
 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi Elektroniczne oraz produkty (Raport) dostępne w Serwisie w stanie wolnym od wad.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej działania Serwisu, świadczenia Usług Elektronicznych lub procesu zakupowego dokonywanego za pośrednictwem Serwisu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: hello@HRrebels.pl lub na adres korespondencyjny: HRREBELS sp. z o.o., al. Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
 • dane umożliwiające identyfikację Użytkownika;
 • przedmiot reklamacji oraz datę zdarzenia będącego podstawą reklamacji;
 • żądania związane z reklamacją.
 1. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej doręczenia.
 • § 12.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności wynikające z awarii systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych bądź systemów zasilania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn i awarii technicznych, które są od niego niezależne. Ze względów bezpieczeństwa, Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z Serwisem, w tym jego użytkowaniem lub niemożnością użytkowania przez Użytkownika bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, zakłóceniami, brakami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemów informatycznych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych danych lub informacji, w tym niedostarczenie wiadomości e-mail do Usługobiorcy z powodu podania w formularzach dostępnych w Serwisie nieprawdziwego lub błędnego adresu e-mail.
 • § 13.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI
 1. Usługobiorca, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności poprzez:
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowe informacje związane z pozasądowymi sposobami rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.uokik.gov.pl./
 2. Usługobiorca, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, ma również prawo skorzystania z platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 3. Platforma ODR, o której mowa w ust. 4 powyżej, ma pomóc w rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami w zakresie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • § 14.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu spowodowanych konserwacją lub aktualizacją danych na serwerze.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu na adres zamieszkania Usługodawcy.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych przyczyn:
 • zmiany przepisów prawa wpływających na treść Regulaminu;
 • konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiednie organy;
 • zmiany sposobu świadczenia Usług Elektronicznych na skutek przyczyn technicznych;
 • zmiany zakresu lub zasad świadczenia Usług Elektronicznych poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych;
 • konieczność usunięcia w treści Regulaminu jakichkolwiek niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
 • zmiany danych identyfikujących Usługodawcę;
 • zmiany sposobów płatności lub dostaw w odniesieniu do oferowanych Usług;
 • przeciwdziałania nadużyciom;
 • zmiany warunków korzystania z Serwisu mających na celu poprawę obsługi Usługobiorców.
 1. Katalog przesłanek uprawniających Usługodawcę do zmiany treści Regulaminu, o których mowa w ust. 3 powyżej, ma charakter zamknięty.
 2. Usługodawca poinformuje Usługobiorców o zmianie Regulaminu poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu w Serwisie oraz – w odpowiednich przypadkach – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia lub zawarcia umowy.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu, o ile nie zastrzeżono odmiennie, stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia w Serwisie.
POPRZEDNIE WERSJE REGULAMINU: regulamin_ile_2023-10-01.pdf